Regulamin rady rodziców

  Regulamin Rady Rodziców

  Przedszkola Publicznego w Karłowicach

   

  I. Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
  2. Rada działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu Rady Rodziców.

   

  § 2.

  1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest członków Rad Grup w przedszkolu
  2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
  3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
  4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

   § 3.

  Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

   

  II. Wybory do Rady Grupy

   

  § 4.

  1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu.
  2. Rodzice dzieci z danej grupy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Grupy.
  3. Rada Grupy powinna liczyć nie mniej niż 2 osoby. O liczebności Rady Grupy decydują rodzice danej grupy.
  4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danej grupy. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

   

  § 5.

  1. Wybory Rady Grupy przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
  2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Grupy.

   

  § 6.

  Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

   

  § 7.

  Członkowie z poszczególnych Rad Grypowych wchodzą w skład Rady Rodziców.

   

  § 8.

  Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

   

  III. Prezydium Rady Rodziców

   

  § 9.

  1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców.

  2. W skład Prezydium wchodzą:

  • przewodniczący Rady Rodziców,
  • zastępca przewodniczącego,
  • sekretarz,
  • skarbnik
  • 2 osoby do Komisji Rewizyjnej

  3. Pozostałe osoby wchodzącą w skład Rady Rodziców przedszkola i są jej członkami.

  § 10.

  1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezgntuje Radę na zewnątrz.
  2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
  3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
  4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 
  5. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków funduszu Rady Rodziców.

   

   

   

  IV. Kompetencje Rady Rodziców

   

  § 11.

  Kompetencje stanowiące:

   

  1. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.
  2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

   

  Kompetencje opiniodawcze:

  1. Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
  2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i  organu  prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z  wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
  3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania o którym mowa w Ustawie o Systemie  Oświaty  art.34 ust.2
  4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
  5. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  6. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  7. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
  8. Nadanie imienia placówce

  V. Posiedzenia Rady

   

  § 12.

  1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
  2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
  3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

  § 13.

  1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
  2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
  3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
  4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

  § 14.

  1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
  2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

   

  VI. Podejmowanie uchwał

  § 15.

  1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
  2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

   

  § 16.

  Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

  § 17.

  Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

   

  VII. Prawa i obowiązki członków Rady 

   

  § 18.

  1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
   1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktyczno –opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
   2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
   3. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
  2. Członkowie Rady mają obowiązek:
   1. aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady
   2. nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

   

  VIII. Fundusze Rady

  § 19.

   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może

   gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

   

  § 20.

  1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
  2. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”.
  3. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować Dyrektor ustalana jest na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

  § 21.

  Pisemne wnioski o dodatkowe środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

  1) Dyrektor Przedszkola

  2) Rada Pedagogiczna

  3) Rada Grupy

  § 2

  1. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców  poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

   

  IX. Postanowienia końcowe

  § 23.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2020

   

  Przewodniczący Rady Rodziców

  Elżbieta Skibińska