Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Mały Miś w świecie wielkiej literatury

  Clem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

  Cele szczegółowe:
  a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
  b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
  c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
  d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
  f) propagowanie praw dziecka;
  g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
  h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
  i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
  j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
  k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; l) promocja przedszkola;
  m) rozwijanie współpracy między nauczycielami; 
  n) kształcenie na odległość.

  Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022

   

  Projekt organizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 w modułach zaproponowanych przez organizatorów Projektu określonych w pkt. VII Regulaminu.
  Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2021 r., data zakończenia Projektu: 31.05.2022 r.


  Galeria zdjęć: